ទៅលេងភ្នំពេញ សុគន្ធ និសា MV

28 lượt xem

Artist: Sokun Nisa

Genre: Khmer Comedy

Publish year: 2019

Tải xuống

Lời bài hát: ទៅលេងភ្នំពេញ សុគន្ធ និសា MV

Lyric is updated